Kåre Frang

email@kaarefrang.eu
http://instagram.com/kaare_frang/


Bake a Cake

Solo exhibition
M100


Jump to english version

Tænk på måden du krænger overfrakken af på, når du går ind ad døren. Forestil dig at det i stedet var døren, der blev krænget af og lå der sammenkrøllet på gulvet. Hvilken udmattelse er ført dertil? Døren der helt konkret forbinder ét rum med et andet; skiller udenfor fra indenfor, er også et billede på tærsklen eller overgangen mellem forskellige sfærer og tilstande. Men hvad nu hvis døren nægtede at opretholde den funktion – kollapsede og dermed lod alle tider og rum stå åbne samtidig?

Corona-pandemiens ændringer af sociale koreografier og senest Ruslands invasion af Ukraine har gjort det meget tydeligt, hvordan de sfærer vi normalt bevæger os rundt i hurtigt kan brydes af andre organiseringer af tid og rum. Det bliver på en måde meget håndgribeligt, hvordan tid og rum er forbundet – ikke blot som beskrevet af fysikken – men også i den konkrete hverdagserfaring, at det kan føles, som om tiden udfolder sig forskelligt i forskellige rum og i de daglige skift mellem rum. Og med den undtagelsestilstand som mennesker lever i andre steder i baghovedet, ser man måske sin egen hverdag i et andet lys.

I Kåre Frangs udstilling Bake a Cake ligger tre døre eller rettere aftrykkene af dem kollapset rundt omkring i de to udstillingsrum. De lysegrå døre er afstøbninger af fyldningsdøre, støbt i et tyndt lag oliebaseret modellervoks. I folderne hvor massen er krakeleret står et armeringsnet frem, der afslører det indre skelet, som holder sammen på dørens støbte form. De tre døre er alle forsynet med et håndtag støbt i modellervoks påført et tyndt lag guldmaling, der giver fornemmelsen af, at man ville kunne tage fat i døren på det punkt og trække den op til den vertikale position, som vi normalt møder døre i.

For det meste forholder vi os til døren gennem dens funktion og tilstand: åben eller lukket, låst eller ej, men i Frangs værker gøres vi også opmærksom på døren som flade og form. Som skalaundersøgelser af dagligdagens objekter og situationer er Frangs skulpturer på en gang let aflæselige og mere komplekse i deres relation til hverdagens erfaringer. Hvilke aftryk bærer døren fra dem, der er passeret gennem den? Med udstillingen Bake a Cake bliver dørene i sig selv er aftryk af og udtryk for en tilstand eller begivenhed, som er i gang med at udspille sig eller har fundet sted. Og med de tre afstøbninger af døren vendt på vrangen, åbner udstillingen op for en refleksion over de overgange, skift og passager, som døren kan ses som billede på – det gælder både de konkrete døre, vi går ind og ud ad, igennem og stopper op ved og de døre, som vi aldrig er gået igennem. I lyset af de seneste ugers eskalering af krigen i Ukraine, er dørene også et billede på, hvor skrøbelig grænsen mellem normalitet og undtagelsestilstand kan være: den ene dag går du på arbejde som du plejer, den næste dag befinder du dig i et beskyttelsesrum eller på flugt.

Den formmæssige undersøgelse, som Frang foretager er forbundet til overvejelser omkring, hvordan vi opfatter og registrerer tid og begivenheder i tiden. Titlen Bake a Cake er hentet fra gammel engelsk jernbaneslang, der betyder at opbygge damp med det formål at kunne accelerere. Samtidig bærer den også den konkrete hverdagslige betydning at bage en kage, noget der er knyttet til overskud og kvalitetstid i familien. For travle småbørnsfamilier kan idealet om at bage en kage på mange måder føles som et lige så tungt pres som presset på at levere et værk eller en tekst eller et andet produkt inden en given deadline. Vores private liv er ikke skærmet mod arbejdslivets krav om produktivitet, effektivitet og konkurrence – medmindre vi selv opbygger og opretholder værn mod de logikker.

De forskellige erfaringer rammer ned i en diskussion omkring vores tidsopfattelse og hvad tid er: en proces, der viser sig gennem forandringer i tilstande som fx forrådnelse og forvitring, et forløb af tidsenheder af given udmåling, der kan påvises ved diverse matematiske formler og tekniske måleapparater, der definerer afstande mellem før og efter, eller en erfaring af øjeblikke, intervaller og udstrækning, der føles væsensforskellig alt efter det fokus og den indre tilstand, vi befinder os i. Ifølge den franske filosof Henri Bergson, der især er kendt for sine tanker om tid som varen og udstrækning (durée) i modsætning til en kvantificerbar tid af uendeligt delbare øjeblikke, er virkeligheden omkring os i konstant forandring og forandringens kontinuitet en præmis for livet. I Bergsons perspektiv indebærer en opmærksom erfaring af virkeligheden om at lytte til den dybe vibration af altings bevægelse, snarere end at fokusere på enkeltstående begivenheder eller stadier af en proces.
Men ligesom en opmærksomhed på kontinuitet og varen er vigtig, så er en opmærksomhed på nedslag og rytmer, der markerer forskelle og skelner mellem én tilstand og en anden også vigtig. Døren f.eks. markerer en skelnen mellem arbejde og ikke arbejde, ude og hjemme, indenfor og udenfor, der ligeledes markerer kvalitetsmæssige forskelle og tillader skift i tempo og aktiviteter. Den rytmiske organisering af begivenheder sikrer mod forskelsløshed, entropi. Selvom dørafstøbningerne måske langsomt og umærkeligt, men kontinuerligt, bevæger sig mod en flyden-ud på gulvet, er de lige nu i en tilstand og proces af forandring, som inspirerer til at overveje dørenes position i forhold til vores egen: de materielle og kulturelle/institutionelle rytmer, vi indretter vores liv efter over for biologiske og sociale rytmer, sådan som Henri Lefebvre peger på i sin rytmeanalyse (1992). Over for oplevelsen af forskellenes kollaps; tiden som vand mellem fingrene enten i et epifanisk øjeblik af indsigt eller som en fuldstændig implosion – står opmærksomheden over for de mange rytmer, der ligger oven på hinanden og som kan bringes til enten at harmonere eller kollidere.

Tænker du på dit åndedræt, dit hjerteslag, når du går ind ad døren og tager frakken af – måske samler du en sammenfaldet flyverdragt op fra gulvet og mærker den energi du bruger på igen at samle ting op, dig selv op? Tænker du på, hvad der var sket, hvis du havde gjort tingene anderledes, var gået ind ad en dør i stedet for ud ad den? Prøv et øjeblik blot at stoppe op på denne tærskel.

- Anne Kølbæk Iversen

English version


Think about the way you take off your coat as you walk through the door. Imagine that it was instead the door that was taken off and lay there crumpled on the floor. What exhaustion has led to that? The door that in our everyday connects one room with another or separates outside from inside, is also an image of the threshold or transition between different spheres and states. But what if the door refused to maintain that function - collapsed and thereby left all times and spaces open simultaneously?

The pandemic's changes of social choreographies and most recently Russia's invasion of Ukraine have made it very clear how the spheres we normally move around in may quickly be replaced by other organizations of time and space. In a way, it becomes very tangible how time and space are connected - not only as described by physics - but also in the specific everyday experience that it feels as if time unfolds differently in different spaces and in the daily shifts between locations. And with the state of emergency in mind that people elsewhere live in, one might see one's own everyday life in a different light.

In Kåre Frang's exhibition Bake a Cake, three doors or rather the imprints of them lay collapsed around in the exhibition space. The light gray doors are castings of classic wooden doors, cast in a thin layer of oil-based modeling clay. In the folds where the mass is cracked, a reinforcing mesh appears, which reveals the inner skeleton holding together the molded shape of the door. The three doors are all provided with a handle cast in modeling wax painted with a thin layer of gold paint, spurring the idea that one could grab the door at that point and pull it up to the vertical position in which we normally encounter doors.

For the most part, we relate to the door through its function and condition: open or closed, locked or unlocked, but in Frang's works we are also made aware of the door as surface and shape. As studies of the scales of everyday objects and situations, Frang's sculptures are at once easily readable and more complex in their relation to everyday experiences. What imprints does the door carry from those who have passed through it?
With the exhibition Bake a Cake, the doors themselves become an imprint of and an expression of a state or event that is in the process of unfolding or has taken place. And with the three castings of the door turned inside out, the exhibition opens up for a reflection on the transitions, shifts and passages that the door can be seen as a picture of - this applies to both the specific doors we go in and out of, walk through, or which stop us and the doors we have never walked through. Considering the escalation of the war in Ukraine in the recent weeks, the doors are also a picture of how fragile the boundary between what we may call normality and a state of emergency can be: one day you go to work as usual, the next day you find yourself looking for shelter or on the run.

The formal study that Frang conducts is connected to considerations about how we perceive and register time and events in time. The title Bake a Cake is borrowed from old English railway slang, and it means to build up steam for the purpose of being able to accelerate. At the same time, it also carries the specific everyday meaning of baking a cake, something that is linked to a surplus of energy and quality time in the family. For busy families with young children, the ideal of baking a cake can in many ways feel as heavy a pressure as the pressure to deliver a work or a text or another product before a given deadline. Our private lives are not shielded from the demands of working life for productivity, efficiency and competition - unless we ourselves build and maintain protection against those logics.

The different experiences tap into discussions about our perception of time and what time is: a process that manifests itself through changes in conditions such as decay and weathering, a course of time units of a given measurement that can be detected by various mathematical formulas and technical measuring devices, which defines distances between before and after, or an experience of moments, intervals and spans of time that feels essentially different depending on the focus and inner state we are in.
According to the French philosopher Henri Bergson, who is especially known for his thoughts on time as duration (durée) as opposed to a quantifiable time of infinitely divisible moments, the reality around us in constant change and the continuity of change is a premise for life. In Bergson's perspective, an attentive experience of reality involves listening to the deep humming of the movement of everything, rather than focusing on individual events or stages of a process.
But just as an awareness of continuity and duration is important, so is an attention to impacts and rhythms that mark differences and distinguish between one state and another. The door, for instance, marks a distinction between work and not work, home and away, being inside and outside, which also marks differences of quality and allows shifts in pace and activities. The rhythmic organization of events ensures against indifference, entropy. Although the door castings may slowly and imperceptibly, but continuously, move towards a splaying-out on the floor, they are right now in a state and process of change that may inspire us to consider the position of the doors in relation to our own: how the material and cultural or institutional rhythms align with the biological and social rhythms, as Henri Lefebvre points out in his rhythmanalysis (1992). The experience of the collapse of differences; feeling time flowing as water between one’s fingers either in an epiphanic moment of insight or as a complete implosion – is opposed to the attention to the many rhythms that constantly meet and which can be brought to either harmonize or collide.

Do you think about your breathing, your heartbeat when you walk in the door and take off your coat - maybe you pick up a collapsed snowsuit from the floor and feel the energy you use to pick things up again, yourself? Do you think what would have happened if you had done things differently, had walked through that door instead of another? Try for a moment to just pause at this threshold.

- Anne Kølbæk IversenBackBake a Cake

Solo exhibition

M100

18.03. - 24.04.2022

Jump to english version

Tænk på måden du krænger overfrakken af på, når du går ind ad døren. Forestil dig at det i stedet var døren, der blev krænget af og lå der sammenkrøllet på gulvet. Hvilken udmattelse er ført dertil? Døren der helt konkret forbinder ét rum med et andet; skiller udenfor fra indenfor, er også et billede på tærsklen eller overgangen mellem forskellige sfærer og tilstande. Men hvad nu hvis døren nægtede at opretholde den funktion – kollapsede og dermed lod alle tider og rum stå åbne samtidig?

Corona-pandemiens ændringer af sociale koreografier og senest Ruslands invasion af Ukraine har gjort det meget tydeligt, hvordan de sfærer vi normalt bevæger os rundt i hurtigt kan brydes af andre organiseringer af tid og rum. Det bliver på en måde meget håndgribeligt, hvordan tid og rum er forbundet – ikke blot som beskrevet af fysikken – men også i den konkrete hverdagserfaring, at det kan føles, som om tiden udfolder sig forskelligt i forskellige rum og i de daglige skift mellem rum. Og med den undtagelsestilstand som mennesker lever i andre steder i baghovedet, ser man måske sin egen hverdag i et andet lys.

I Kåre Frangs udstilling Bake a Cake ligger tre døre eller rettere aftrykkene af dem kollapset rundt omkring i de to udstillingsrum. De lysegrå døre er afstøbninger af fyldningsdøre, støbt i et tyndt lag oliebaseret modellervoks. I folderne hvor massen er krakeleret står et armeringsnet frem, der afslører det indre skelet, som holder sammen på dørens støbte form. De tre døre er alle forsynet med et håndtag støbt i modellervoks påført et tyndt lag guldmaling, der giver fornemmelsen af, at man ville kunne tage fat i døren på det punkt og trække den op til den vertikale position, som vi normalt møder døre i.

For det meste forholder vi os til døren gennem dens funktion og tilstand: åben eller lukket, låst eller ej, men i Frangs værker gøres vi også opmærksom på døren som flade og form. Som skalaundersøgelser af dagligdagens objekter og situationer er Frangs skulpturer på en gang let aflæselige og mere komplekse i deres relation til hverdagens erfaringer. Hvilke aftryk bærer døren fra dem, der er passeret gennem den? Med udstillingen Bake a Cake bliver dørene i sig selv er aftryk af og udtryk for en tilstand eller begivenhed, som er i gang med at udspille sig eller har fundet sted. Og med de tre afstøbninger af døren vendt på vrangen, åbner udstillingen op for en refleksion over de overgange, skift og passager, som døren kan ses som billede på – det gælder både de konkrete døre, vi går ind og ud ad, igennem og stopper op ved og de døre, som vi aldrig er gået igennem. I lyset af de seneste ugers eskalering af krigen i Ukraine, er dørene også et billede på, hvor skrøbelig grænsen mellem normalitet og undtagelsestilstand kan være: den ene dag går du på arbejde som du plejer, den næste dag befinder du dig i et beskyttelsesrum eller på flugt.

Den formmæssige undersøgelse, som Frang foretager er forbundet til overvejelser omkring, hvordan vi opfatter og registrerer tid og begivenheder i tiden. Titlen Bake a Cake er hentet fra gammel engelsk jernbaneslang, der betyder at opbygge damp med det formål at kunne accelerere. Samtidig bærer den også den konkrete hverdagslige betydning at bage en kage, noget der er knyttet til overskud og kvalitetstid i familien. For travle småbørnsfamilier kan idealet om at bage en kage på mange måder føles som et lige så tungt pres som presset på at levere et værk eller en tekst eller et andet produkt inden en given deadline. Vores private liv er ikke skærmet mod arbejdslivets krav om produktivitet, effektivitet og konkurrence – medmindre vi selv opbygger og opretholder værn mod de logikker.

De forskellige erfaringer rammer ned i en diskussion omkring vores tidsopfattelse og hvad tid er: en proces, der viser sig gennem forandringer i tilstande som fx forrådnelse og forvitring, et forløb af tidsenheder af given udmåling, der kan påvises ved diverse matematiske formler og tekniske måleapparater, der definerer afstande mellem før og efter, eller en erfaring af øjeblikke, intervaller og udstrækning, der føles væsensforskellig alt efter det fokus og den indre tilstand, vi befinder os i. Ifølge den franske filosof Henri Bergson, der især er kendt for sine tanker om tid som varen og udstrækning (durée) i modsætning til en kvantificerbar tid af uendeligt delbare øjeblikke, er virkeligheden omkring os i konstant forandring og forandringens kontinuitet en præmis for livet. I Bergsons perspektiv indebærer en opmærksom erfaring af virkeligheden om at lytte til den dybe vibration af altings bevægelse, snarere end at fokusere på enkeltstående begivenheder eller stadier af en proces.
Men ligesom en opmærksomhed på kontinuitet og varen er vigtig, så er en opmærksomhed på nedslag og rytmer, der markerer forskelle og skelner mellem én tilstand og en anden også vigtig. Døren f.eks. markerer en skelnen mellem arbejde og ikke arbejde, ude og hjemme, indenfor og udenfor, der ligeledes markerer kvalitetsmæssige forskelle og tillader skift i tempo og aktiviteter. Den rytmiske organisering af begivenheder sikrer mod forskelsløshed, entropi. Selvom dørafstøbningerne måske langsomt og umærkeligt, men kontinuerligt, bevæger sig mod en flyden-ud på gulvet, er de lige nu i en tilstand og proces af forandring, som inspirerer til at overveje dørenes position i forhold til vores egen: de materielle og kulturelle/institutionelle rytmer, vi indretter vores liv efter over for biologiske og sociale rytmer, sådan som Henri Lefebvre peger på i sin rytmeanalyse (1992). Over for oplevelsen af forskellenes kollaps; tiden som vand mellem fingrene enten i et epifanisk øjeblik af indsigt eller som en fuldstændig implosion – står opmærksomheden over for de mange rytmer, der ligger oven på hinanden og som kan bringes til enten at harmonere eller kollidere.

Tænker du på dit åndedræt, dit hjerteslag, når du går ind ad døren og tager frakken af – måske samler du en sammenfaldet flyverdragt op fra gulvet og mærker den energi du bruger på igen at samle ting op, dig selv op? Tænker du på, hvad der var sket, hvis du havde gjort tingene anderledes, var gået ind ad en dør i stedet for ud ad den? Prøv et øjeblik blot at stoppe op på denne tærskel.

- Anne Kølbæk Iversen
English version

Think about the way you take off your coat as you walk through the door. Imagine that it was instead the door that was taken off and lay there crumpled on the floor. What exhaustion has led to that? The door that in our everyday connects one room with another or separates outside from inside, is also an image of the threshold or transition between different spheres and states. But what if the door refused to maintain that function - collapsed and thereby left all times and spaces open simultaneously?

The pandemic's changes of social choreographies and most recently Russia's invasion of Ukraine have made it very clear how the spheres we normally move around in may quickly be replaced by other organizations of time and space. In a way, it becomes very tangible how time and space are connected - not only as described by physics - but also in the specific everyday experience that it feels as if time unfolds differently in different spaces and in the daily shifts between locations. And with the state of emergency in mind that people elsewhere live in, one might see one's own everyday life in a different light.

In Kåre Frang's exhibition Bake a Cake, three doors or rather the imprints of them lay collapsed around in the exhibition space. The light gray doors are castings of classic wooden doors, cast in a thin layer of oil-based modeling clay. In the folds where the mass is cracked, a reinforcing mesh appears, which reveals the inner skeleton holding together the molded shape of the door. The three doors are all provided with a handle cast in modeling wax painted with a thin layer of gold paint, spurring the idea that one could grab the door at that point and pull it up to the vertical position in which we normally encounter doors.

For the most part, we relate to the door through its function and condition: open or closed, locked or unlocked, but in Frang's works we are also made aware of the door as surface and shape. As studies of the scales of everyday objects and situations, Frang's sculptures are at once easily readable and more complex in their relation to everyday experiences. What imprints does the door carry from those who have passed through it?
With the exhibition Bake a Cake, the doors themselves become an imprint of and an expression of a state or event that is in the process of unfolding or has taken place. And with the three castings of the door turned inside out, the exhibition opens up for a reflection on the transitions, shifts and passages that the door can be seen as a picture of - this applies to both the specific doors we go in and out of, walk through, or which stop us and the doors we have never walked through. Considering the escalation of the war in Ukraine in the recent weeks, the doors are also a picture of how fragile the boundary between what we may call normality and a state of emergency can be: one day you go to work as usual, the next day you find yourself looking for shelter or on the run.

The formal study that Frang conducts is connected to considerations about how we perceive and register time and events in time. The title Bake a Cake is borrowed from old English railway slang, and it means to build up steam for the purpose of being able to accelerate. At the same time, it also carries the specific everyday meaning of baking a cake, something that is linked to a surplus of energy and quality time in the family. For busy families with young children, the ideal of baking a cake can in many ways feel as heavy a pressure as the pressure to deliver a work or a text or another product before a given deadline. Our private lives are not shielded from the demands of working life for productivity, efficiency and competition - unless we ourselves build and maintain protection against those logics.

The different experiences tap into discussions about our perception of time and what time is: a process that manifests itself through changes in conditions such as decay and weathering, a course of time units of a given measurement that can be detected by various mathematical formulas and technical measuring devices, which defines distances between before and after, or an experience of moments, intervals and spans of time that feels essentially different depending on the focus and inner state we are in.
According to the French philosopher Henri Bergson, who is especially known for his thoughts on time as duration (durée) as opposed to a quantifiable time of infinitely divisible moments, the reality around us in constant change and the continuity of change is a premise for life. In Bergson's perspective, an attentive experience of reality involves listening to the deep humming of the movement of everything, rather than focusing on individual events or stages of a process.
But just as an awareness of continuity and duration is important, so is an attention to impacts and rhythms that mark differences and distinguish between one state and another. The door, for instance, marks a distinction between work and not work, home and away, being inside and outside, which also marks differences of quality and allows shifts in pace and activities. The rhythmic organization of events ensures against indifference, entropy. Although the door castings may slowly and imperceptibly, but continuously, move towards a splaying-out on the floor, they are right now in a state and process of change that may inspire us to consider the position of the doors in relation to our own: how the material and cultural or institutional rhythms align with the biological and social rhythms, as Henri Lefebvre points out in his rhythmanalysis (1992). The experience of the collapse of differences; feeling time flowing as water between one’s fingers either in an epiphanic moment of insight or as a complete implosion – is opposed to the attention to the many rhythms that constantly meet and which can be brought to either harmonize or collide.

Do you think about your breathing, your heartbeat when you walk in the door and take off your coat - maybe you pick up a collapsed snowsuit from the floor and feel the energy you use to pick things up again, yourself? Do you think what would have happened if you had done things differently, had walked through that door instead of another? Try for a moment to just pause at this threshold.

- Anne Kølbæk IversenBack